Contents

No. 3, January 1978

Articles


Book reviews

Editorial

Researchers and post-graduate students working in the field of urban and regional history do not get special training. They are usually students who have taken the normal history degree. Nobody would deny that this course provides a splendid foundation for further study, but researchers in urban and regional history often come across problems for which they have not been prepared at university. Three points could be mentioned:

First, it is expected that the researcher should take into account a wider spectrum of human life than the obvious economic, military and political activities. To decide which factors are relevant and which are not is no small challenge to the uninitiated.

Next, having determined what is important the researcher is faced with a second problem: to find suitable source material. As a rule the traditional sources do not provide the answers to all his questions What is more, one has not only to look for new repositories, but also trace documents and particulars not of the traditional kind. Unconventional methods are often required to solve this dilemma and a little advice and training would assist the researcher in his task.

Finally, the sources must be exploited. Those used by the urban and regional historian need to be tackled in a different way since the information they contain is often only indirectly relevant. The researcher must know what questions to ask to get the required answers. Part of the equipment he needs is the ability to handle numerous statistics, and this may necessitate using a computer, in the handling of which most history graduates are completely untrained.

As these are matters which fall under the science of history as a whole, they could well be given attention at university level.

Redaksioneel

Navorsers en nagraadse studente op die gebied van die stedelike en streekgeskiedenis ontvang geen spesiale opleiding nie, maar is studente wat die gewone geskiedenisgraad behaal het. Hoewel niemand dit al betwis dat hierdie opleiding ‘n goeie fondament vir latere navorsing Iê nie, is dit ook waar dat navorsers wat hulle aan die stedelike en streekgeskiedenis waag met vraagstukke te doen kry waarop hulle nie aan die universiteit voorberei is nie. In hierdie verband verdien drie sake aandag:

In die eerste plek word dit van die navorser op hierdie gebied verwag om kennis te neem van ‘n wyer spektrum van menslike aktiwiteit as die voor-die-hand-liggende ekonomiese, militêre en staatkundige aangeleenthede. Om te bepaal watter aspekte ter sake is, is geen geringe taak vir die oningewyde nie.

As die navorser bepaal het wat belangrik is, kom hy voor ‘n tweede vraagstuk te staan, naamlik dié van geskikte bronne. Gewoonlik verskaf die tradisionele bronne nie antwoorde op sy vrae nie. Dit bring mee dat hy nie net nuwe opslagplekke moet soek nie, maar ook andersoortige besonderhede en dokumente. Aangesien die navorser soms van onkonvensionele metodes gebruik moet maak, sal ‘n mate van voorligting en opleiding hom goed te stade kom.

Uiteindelik moet die navorser hierdie bronne benut. Bronne vir die stedelike en streekgeskiedenis stel ander eise aan die navorser omdat die inligting daarin dikwels net indirek ter sake is. Die navorser moet dus weet watter vrae om te stel ten einde die verlangde antwoorde te kry. Navorsers moet toegerus wees om statistiese gegewens te verwerk, wat in baie gevalle die gebruik van 'n rekenaar noodsaaklik mag maak, en daarin ontvang die meeste geskiedenisstudente geen opleiding nie.

Aangesien dit ‘n saak is wat die geskiedeniswetenskap in sy geheel raak, sal dit goed wees as dit op universiteitsvlak aandag geniet.

Recent Submissions

 • Smith, KW, 1976. From frontier to midlands : a history of the Graaff-Reinet district, 1786 - 1910. [Book review] 

  Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Miller, Marcia M. 1975. How to collect and write local history. [Book review] 

  Eloff, C C (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Lombard, R.T.J. 1977. Handleiding vir genealogiese navorsing. [Boek resensie] 

  Nell, A E (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Creigh, D.W. 1976. A primer for local historical societies. [Book review] 

  Van Heerden, M (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Christopher, A.J. 1976. Southern Africa. Studies in historical geography series. [Book review] 

  Oberholster, A G (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Regional Historical Societies. 

  Van Heerden, Marié (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
 • Wie was die vroegste pioniers in sekere streke? 

  Scholtz, Adelbert (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Die streekhistorikus ondervind soms probleme om vas te stel wie die vroegste pioniers in bepaalde streke was, en dikwels word verkeerde afleiding uit oorspronklike dokumente gemaak. Dat dit nie net 'n ...
 • Urban, regional and natural history. 

  Pirie, G H (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Ten einde plaaslike geskiedenis te verklaar en nie bloot te beskryf nie, is dit nodig om ondersoek in te stel na die redes vir vestiging in enige streek. Dit bring mee dat streke as onderdele van 'n groter ...
 • Potchefstroom, waar kry jy daardie naam? 

  Haasbroek, D J P (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: 'n Ontleding van tersaaklike bronne dui daarop dat Potchefstroom nie in November 1838 nie (soos algemeen aanvaar word), maar op die vroegste ná 3 Desember 1838 aangelê is. Voorts dui die oudste bronne aan dat ...
 • West Street Durban 1977 (1) 

  Ferreira, Philna (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Weststraat is die amptelike hoofstraat van Durban. Sommige geboutjies in hierdie straat is so ouwêrelds dat hulle net sowel in 'n middelslag-Karoodorp kon gestaan het. Daar is egter ook imposante geboue wat ...
 • Grepies uit die geskiedenis van Woodstock. 

  Marais, J J (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Woodstock, wat oorspronklik as Papendorp bekend gestaan het, is 'n nywerheids- en woongebied van Kaapstad. Teen die begin van die negentiende eeu is huise opgerig langs die hoofpad wat deur Pieter van ...
 • Parys on the Vaal. 

  Oberholster, A G (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Parys is in 1876 op die plaas Klipspruit aangelê. Die ontdekking van goud op die Witwatersrand in 1886 het baie vir die vooruitgang van die dorp beteken en in 1890 was dit een van die tien grootste dorpe ...
 • Die eerste bewoners van kerkplein, Pretoria. 

  Du Preez, Sophia (Afdeling Streekgeskiedenis van die lnstituut vir Geskiedenisnavorsing, RGN / Section for Regional History, Institute for Historical Research, HSRC, 1978)
  • Opsomming: Pretoria is aangelê om te voorsien in die Oorvaalse gemeenskap se behoefte aan 'n plek waar Volksraadsvergaderings en kerklike byeenkomste gehou kon word. Op 27 Julie 1857 is 'n vergadering gehou waarop ...