Show simple item record

dc.contributor.advisorRoos, Me. M.C.
dc.contributor.authorHavenga, Donett
dc.date.accessioned2017-08-17T14:08:15Z
dc.date.available2017-08-17T14:08:15Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/25385
dc.descriptionLLM (Environmental Law and Governance), North-West University, Potchefstroom Campus, 2017en_US
dc.description.abstractOntwikkelingsprojekte in Suid-Afrika vind daagliks in plaaslike ontwikkelingsgebiede plaas. Munisipale grondbeplanning en ontwikkelingsprojekte word deur die Wet op Plaaslike Regerings: Munisipale Stelsels 32 van 2000 en die Wet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruikbestuur, 16 van 2013 gereguleer deur middel van geïntegreerde ontwikkelingsplanne (IDP) en ruimtelike ontwikkelingsraamwerke (SDF) deur wat ontwikkelingsprojekte reël. Nasionale wette soos NEMA, NEMAQA, NEMIQMA, NEMBA; provinsiale omgewingswetgewing sowel as plaaslike verordeninge maak ook voorsiening vir beplanningsinstrumente wat in ag geneem en in lyn gebring moet word met die SDF en IDP. Die Grondwet van die Republiek van Suid Afrika, 1996 bepaal in bylaag 4 en 5 dat daar sekere eksklusiewe en/of konkurrente bevoegdhede aan nasionale en provinsiale sfere toekom, waaronder ontwikkeling. Munisipaliteite moet in ag geneem word omrede alle ontwikkeling op plaaslike vlak plaasvind. Munisipaliteite beskik oor uitvoerende gesag oor alle aangeleenthede gelys in skedules 4B en 5B van die Grondwet, maar so het ander nasionale en provinsiale departemente ook die bevoegdheid om bepaalde beplanningsinstrumente daar te stel wat konflik kan meebring. Hierdie beplanningsinstrumente moet egter steeds geïntegreerd toegepas word tussen al die belanghebbende partye. Samewerkende regering kan ʼn oplossing bied en die remedies van die Intergovernmental Relations Framework Act 13 van 2005 kan gebruik word. In hierdie skripsie is die verskillende beplanningsintrumente, die wetgewing wat dit daargestel het, die funksionaris wat verantwoordbaar gehou word en die regsaard van die betrokke instrument, ondersoek om te bepaal wat die invloed daarvan op ontwikkeling is en of die bepaalde instrument afdwingbaar is tydens beplanning. Development and planning projects take place in South Africa on a daily basis in local development areas. Municipal land planning is regulated in terms of the Local Government: Municipal Systems Act 32 of 2000 by means of Integrated Development Plans (IDP) and Spatial Development Frameworks (SDF) now regulated by the Spatial Development Framework Act 16 of 2013, to integrate national, provincial and municipal development. National legislation such as NEMA, NEMAQA, NEMIQMA, NEMBA; provincial environmental legislation and local bylaws also provide for planning instruments that should be considered and should be aligned with the SDF and IDP. The Constitution of the Republic of South Africa, 1996 in schedules 4 and 5 confers certain exclusive and concurrent national and provincial legislative competences, including development. Municipalities should be taken into account as all development takes place at a local level. Municipalities have executive authority over all matters listed in schedules 4B and 5B of the Constitution but other national and provincial authorities also have the competence to draft development plans, which may give rise to conflict. Cooperative governance may provide a solution and the remedies in the Intergovernmental Relations Framework Act 13 of 2005 could be used. In this dissertation the planning instruments, the legislation applicable, the functionary who is held accountable and the legal nature of the instrument one investigated to determine what the impact of the instrument will be on development and whether the planning instrument would be enforceable during planning.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherNorth-West University (South Africa) , Potchefstroom Campusen_US
dc.subjectBeplanningsinstrumenteen_US
dc.subjectBiodiversiteitsraamwerken_US
dc.subjectBiostreekplanen_US
dc.subjectBiodiversiteitsbestuurplanen_US
dc.subjectOmgewingsbetuursraamwerken_US
dc.subjectFunksionele areasen_US
dc.subjectGeïntegreerde ontwikkelingsplanneen_US
dc.subjectKusbestuurplanen_US
dc.subjectOndergeskikte wetgewingen_US
dc.subjectOorspronklike wetgewingen_US
dc.subjectRuimtelike ontwikkelingsraamwerkeen_US
dc.subjectBiodiversity frameworken_US
dc.subjectBiodiversity management planen_US
dc.subjectBioregional planen_US
dc.subjectCoastal Management planen_US
dc.subjectDelegated legislationen_US
dc.subjectEnvironmental Management Frameworken_US
dc.subjectSpatial Development Frameworken_US
dc.subjectIntegrated Development Planen_US
dc.subjectFunctional areasen_US
dc.subjectOriginal legislationen_US
dc.subjectPlanning instrumenten_US
dc.titleDie invloed en regsaard van beplanningsinstrumente op plaaslike ontwikkelingsprojekteen_US
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record