Show simple item record

dc.contributor.advisorSelepe, T.J.
dc.contributor.authorMotingoe, Mokhele Michael
dc.date.accessioned2009-11-12T07:32:13Z
dc.date.available2009-11-12T07:32:13Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/2517
dc.descriptionThesis (M.A. (African Languages))--North-West University, Vaal Triangle Campus, 2008.en
dc.description.abstractPhuputso e tla be e opile kgomo lenaka ha e nyalanya ntlha ya letshwao la bomodimo dingolweng tsa Sesotho le Bodumedi ba Setso. Ka baka la ho fihla ha baruti ba Mafora (baromuwa) mona Aforika, ba ile ba bolela hore tsohle tse amanang le motho e motsho ke bohetene, ka mantswe a mang di kgahlanong le Modimo. Taba ena e tlisitse sekgeo se seholo ntlheng ya boitshupo ba Modimo. Basotho ba fetoha Bokgowanatshwana, ba lahleha e le ka nnete. Matsatsing ana batho ba rata ho tseba moo ba tswang teng, e le hore ba tle ba tsebe moo ba yang teng. Phuputso ena e bohlokwa haholo jwalo ka phehiso ho Basotho, ho ka ba ntshetsa pele le ho ba matlafatsa. Pele baruti ba fihla Aforika Basotho ba ne ba se ba tseba Modimo o moholo. Tsebo ya bomodimo ba bile le yona ho tloha nakong ya maswetso, ha ho motho ya ba rutileng yona. Sena se bonahala kutlwisisong ya bona ya tlholeho le qaleho ya popo ya dintho tsohle. Modimo o itshupile ho bona ka mokgwa o akaretsang le ka mokgwa o qollehileng. Ntlha ena e totobatswa ke dimite, dilegente, dithoko tsa seholoholo le dingolwa tsa sejwalejwale tse kang dipale, ditshwantshiso, dithothokiso, dipalekgutshwe le meqoqo. Dingolweng tsena tsa Basotho ho hlakile ka mokgwa o motle hore ba na le tsebo ya bomodimo e phethahetseng, e, ke badumedi ka mehla. Sepheo sa phuputso ena ke ho batlisisa letshwao la bomodimo dingolweng tsa Sesotho, semelo, sebaka le maemo a Modimo jwalo ka ha ho bonahala hore ke ntlha e teng bophelong ba Basotho. Phuputso hie e itshetlehe haholoholo ka dingolwa tsa Basotho, ho be le dipuisano le bona le ho mamela Lenaka la Motheo Lekgotleng la Kgaso la Aforika Borwa. Ka ha ho se pelaelo hore phuputso ena e itshetlehile hodima ditsela tsa manollo ya dingolwa tsa matshwao le ho bolela (reha), dintlha tsa sehlooho tsa yona di tla hlaloswa ka matshwao le mabitso.en
dc.description.abstractPhuputso e tla be e opile kgomo lenaka ha e nyalanya nUha ya letshwao la bomodimo dingolweng tsa Sesotho Ie Bodumedi ba Setso Ka baka la ho fihl ha baruti ba Mafora (baromuwa) mona Aforika, ba ile ba bolela hare tsohle tse amanang Ie motho e motsho ke bohetene, ka mantswe a mang di kgahlanong Ie Modimo. Taba ena e tlisitse sekgeo se seholo ntlheng ya boitshlJpo ba ModJmo. Basotho ba fetoha Bokgowanatshwana, ba lahleha e Ie ka nnete. Matsatsing ana batho ba rata ho tseba moo ba tswang teng, e Ie hore ba He ba tsebe moo ba yang teng. Phuputso ena e bohlo,kwa haholo jwalo ka phehiso ho Basotho, ho ka ba ntshetsa pele Ie ho ba mattafatsa. Pele baruti ba fjhla Aforika Basotho ba ne ba se ba tseba Modimo 0 mohol· Tsebo ya bomodimo ba bile Ie yona hotloha nakong ya maswetso, ha ho motho ya ba rutilleng yona. Sena se bonahala kutlwisisong ya bona ya Uholeho Ie qaleho ya popo ya dintho tsohle. Modimo 0 itshupile ho bona ka mokgwa 0 akaretsang Ie ka mokgwa 0 qollehileng. Ntlha ena e totobatswa ke dimite, dillegente, dithoko tsa seholoholo Ie dingolwa tsa sejwalejwale tse kang dipale, ditshwantshiso, dithothokiso, dipalekgutshwe Ie meqoqo. Oingoiweng tsena tsa Basotho ho hlakile ka mokgwa 0 motle hore ba na Ie tsebo ya bomodimo e phethahetseng, e, ke badumedl ka mehla. Sepheo sa phuputso ena ke ho baUlsisa letshwao la bomodimo dingolweng tsa Sesotho, semelo, sebaka Ie maemo a Modimo jwalo ka ha ho bonahala hore ke ntlha e teng bophetong ba Basotho. Phuputso e .,3. hie e itshetlehe haholoholo ka dingolwa tsa Basotho, ho be ,Ie dipuisano Ie bona Ie ho mamela Lenaka la Matheo Lekgotleng la Kgaso la Aforika Borwa. Ka ha ho se pelaelo hore phuputso ena e itshetlehile hodima ditsela tsa manollo ya dingolwa tsa matshwaole ho bolela (reha), dintlha tsa sehlooho tsa yona di tla hlaloswa ka matshwao Ie mabitso.
dc.publisherNorth-West Universityen_US
dc.titleLetshwao la bombodimo dingolweng tsa sesotho : manollo ya semiotikien
dc.typeThesisen
dc.description.thesistypeMasters
dc.contributor.researchID11806702 - Selepe, Thapelo Joshua (Supervisor)


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record