Now showing items 1-1 of 1

    • 'n Evaluering van staatsbetrokkenheid by die Hartebeespoortdamskema, 1914 - 1952. 

      Du Plessis, A S (Departement van Geskiedenis Randse Afrikaanse Universiteit / Department of History Rand Afrikaans University, 1993)
      • Opsomming: Landelike nedersettingskemas het sedert die bewuswording van die bestaan van armblankes 'n integrale deel uitgemaak van staatspogings om hierdie surplus mense te rehabiliteer. Die oogmerk met landelike ...