Show simple item record

dc.contributor.advisorKotzé, J.G.
dc.contributor.authorMasike, Magome Albanos
dc.date.accessioned2014-03-26T09:54:12Z
dc.date.available2014-03-26T09:54:12Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10394/10279
dc.descriptionThesis (MBA)--PU for CHE, 1999
dc.description.abstractKlerksdorp hospitaal het tot onlangs net die oorwegende blanke, Indiër- en kleurlinggemeenskappe van Klerksdorp bedien. 'n Hospitaallangs die swart woongebied het die swart gemeenskappe bedien. Die veranderinge in die land het nuwe uitdagings aan die Klerksdorp hospitaal gestel. Die voorsiening van mediese sorg is net soveel 'n kwessie van sosiopolitiese reëling as van die mediese wetenskap en verskil van land tot land, soos dit weerspieël word deur die verskillende waardestelsels van die verskillende gemeenskappe. Die huidige veranderinge binne die gesondheidsorg industrie is 'n weerspieëling van die politieke veranderinge en sosiale samestelling van die gemeenskappe en beteken dat die veranderinge sal aanpas by die uitdagings wat deur die omgewing gestel word. Om die doel van hierdie skripsie te bereik moet 'n literatuur oorsig onderneem word om 'n toepaslike teoretiese raamwerk te verskaf wat op praktiese oorwegings gebaseer is. Dit is duidelik dat die belangrikste strategiese uitdagings wat aan die Klerksdorp hospitaal gestel word, die reaksie op die verandering in omgewingsfaktore is. 'n Ontleding van die hospitaal en sy omgewing, sowel as die huidige stand van strategiese beplanning sal gedoen word. Hierdie ondersoek behoort ook insig te bied oor die stand van die huidige strategie en werkswyse van die hospitaal. Daar sal ook na die beoogde toekomstige staat van die hospitaal gekyk word. Dit is uit die bogenoemde bevindings dat 'n visie, 'n missie sowel as die waardes wat die hospitaal moet dryf, geformuleer sal word, asook 'n bepaling of dit in pas is met die mandaat van die hospitaal. Hierdie mandaat bestaan uit die verskaffing van kwaliteit gesondheidsorg vir al Klerksdorp se inwoners. Om kwaliteit mediese behandeling daar te stel is 'n realistiese sowel as 'n wenslike doelwit. Die regte vlakke van hulpmiddels, kundigheid en kennis is noodsaaklik. Hierdie faktore kan egter net met die wil en toewyding van al die deelnemers suksesvol wees. In die lig van hierdie ontwikkelings en veranderings op die horison sal daar stappe geneem moet word om die gevaar van stagnasie en daaropvolgend, die ontoepaslikheid van die mediese sorg vir die mark te voorkom. Met hierdie in ag geneem, word die doelwitte geformuleer en saamgevoeg tot 'n voorgestelde strategie. Hierdie strategiese plan sal deur die volgende boublokke geformuleer word: • Die organisatoriese profiel en huidige strategie van die Klerksdorp hospitaal • Die visie, missie, waardes en strategiese doelwitte • Die ontleding van die makro omgewing • Die ontleding van die bedryfsomgewing • Die evaluasie van die interne organisasie • Die formulering van die strategiese aksie planne . Hierdie strategiese beplanning sal nie die belangrikheid van kwaliteit uit die oog verloor nie en derhalwe ook daarop wys dat kwaliteit noodsaaklik is vir 'n gesondheidsorgdiens. Dit is veral belangrik in 'n geval waar die diens geld kos. Die begrip waarde vir geld is 'n ou en aanvaarde opvatting by die gemeenskap. Daarom is dit belangrik dat in die begroting, die beplanning- en evaluasie-maatreëls ingesluit word in 'n poging om doeltreffendheid te behou en te verbeter. Die maatstaf waar volgens kwaliteit beoordeel word is afkomstig uit die sosiale en kulturele norme van die gemeenskap en is daarom onderworpe aan verandering. 'n Dinamiese en buigbare strategiese plan word vervolgens vereis om 'n hoe vlak van gesondheidsorg te behaal, en om dit te behou. Klerksdorp hospitaal is langs die sentrale besigheidsgebied geleë. Dit is 'n staatshospitaal wat eers net 'n klein gedeelte van die gemeenskap bedien het. Daar is egter nou 'n verandering in die bevolkingsamestelling en die hospitaal word nou hoofsaaklik deur die voorheen agtergeblewe gemeenskap gebruik. Hierdie hospitaal dien ook as 'n verwysingshospitaal vir die provinsie. Daar is 'n persepsie onder die voorheen agtergeblewe gemeenskappe dat die fasiliteite, wat eers uitsluitlik vir die gebruik van blankes was, van 'n beter gehalte is as die wat vir hulle bedoel was. Die gevolg hiervan is dat sodanige fasiliteite nou oorstroom word. Hierdie is ook die geval met die Klerksdorp hospitaal. Die personeelsamestelling, sowel as die hulpbronne, sal aangepas moet word by hierdie omstandighede. Hierdie druk veroorsaak dat daar op die korttermyn aanpassing gemaak sal moet word om uiteindelik die langtermyndoelwitte te kan bereik. Sosiale programme met kleiner-wordende hulpbronne en met groter ekonomiese effektiwiteit word vereis. Omgewings veranderinge lei tot die vraag na 'n meer eweredigverspreide, beter gehalte gesondheidsorg, as 'n groter inspraak in die toeganklikheid tot hierdie sorg. Die hospitaal is ook onder druk om onder hierdie omstandighede, sy mandaat uit te voer. Gehalte gesondheidsorg bly 'n belangrike mikpunt tydens veranderende en uitdagende omstandighede. Om hierdie doel te behaal sal die hospitaal aanpassings in sy toekomsbeplanning moet maak. Maak die huidige beplanning optimaal gebruikvan al die hulpbronne? Is dit effektief? Het die hospitaal die kapasiteit om onder die druk van die bogenoemde doeltreffend sy funksies te vervul? Teen die agtergrond van hierdie uitdagings sal die studie kyk na die stand van die strategiese beplanning van die hospitaal om te bepaal watter van die bogenoemde neigings aangespreek moet word. Die veranderinge in die omgewing lei tot belangstelling deur die gemeenskap sowel as ander belanghebbendes in die wyses waarop die hospitaal hierdie veranderinge moet hanteer.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.publisherPotchefstroom University for Christian Higher Education
dc.titleA quality health care strategy for Klerksdorp Hospitalen
dc.typeThesisen_US
dc.description.thesistypeMastersen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record